Užíváním internetové stránky www.multitexts.com souhlasíte s Podmínkami užívání vypsanými níže. Prosím přečtěte si tyto podmínky pozorně, ještě než začnete náš webový portál multitexts.com využívat. Pokud s těmito Podmínkami užívání nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK WWW.MULTITEXTS.COM

Tyto podmínky upravují užívání internetového portálu multitexts.com (dále jen "internetový portál") třetími osobami. Provozovatel multitexts.com, Martina Visingerová (dále jen provozovatel), proto žádá všechny osoby, které navštívily tyto internetové stránky poprvé, nebo se s podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily před započetím jejich užívání.

Základní ustanovení

Majitelem, pořizovatelem a provozovatelem stránek s adresou domovské stránky multitexts.com je Martina Visingerová, (dále jen „provozovatel“), která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Každý uživatel užívá internetové stránky multitexts.com na vlastní riziko. Provozovatel neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek multitexts.com. Na obsahu portálu multitexts.com se mohou podílet i jeho čtenáři, proto provozovatel neodpovídá za obsah ve formě komentářů, textů, obrázků nebo videí, který čtenáři přidají. Provozovatel dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek multitexts.com a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné nebo úplné nefunkčnosti. Provozovatel nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek multitexts.com a také neodpovídá za jakékoliv přímé či nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám či nemožnosti využívání jejich obsahu. Provozovatel neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na internetových stránkách multitexts.com. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které uživatel naváže s takovými třetími osobami. Provozovatel neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na internetových stránkách multitexts.com.


Odpovědnost provozovatele za obsah


Provozovatel neodpovídá za obsah webových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím internetových stránek multitexts.com., jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Provozovatel internetových stránek multitexts.com neodpovídá za obsah webových stránek, ze kterých je možné se připojit na internetové stránky multitexts.com, ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto webových stránkách. Veškerý obsah stránek multitexts.com slouží pro usnadnění a zpestření studia cizích jazyků a informování čtenářům. Obsah stránek byl získán ze zdrojů, které provozovatel považuje za spolehlivé, případně z osobních zkušeností provozovatele. Provozovatel internetových stránek multitexts.com ale v žádném případě neodpovídá a neručí za aktuálnost, úplnost, zákonnost, včasnost či správnost veškerých informací, dat a prohlášení obsažených na internetových stránkách multitexts.com. Obsah stránek multitexts.com je průběžně rozšiřován, obnovován a upravován. Jakékoliv užití internetových stránek www.multitexts.com nebo jejich jakékoliv části pro jinou než osobní potřebu, či pro jiné než studijní / výukové účely, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování, nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv provozovatele a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek www.multitexts.com. Na internetových stránkách multitexts.com jsou v souladu s platnými dohodami oprávněně využívána data dalších subjektů, které jsou jejich majiteli a autory, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů bez vědomí provozovatele a autora obsahu je zakázáno. Aby bylo možno s daty dále zacházet je nutný předchozí písemný souhlas. Veškerý obsah internetových stránek multitexts.com je určen jen pro osobní využití. Jedinou výjimku tvoří využití cizojazyčných článků/textů a podcastů pro výukové účely, v takovém případě je na učiteli, aby sám uvážil, zda je obsah článku/textu/podcastu vhodný pro studenty. Některá témata nemusí být vhodná pro děti ani mladistvé.

Užívání textů, překladů a podcastů z MultiTexts knihovny


Veškeré texty a audia jsou určené pro osobní využití, případně je možné tyto materiály využít jak ke školní, tak i k mimoškolní výuce. V tomto případě záleží však zcela na učiteli / profesorovi / lektorovi, aby uvážil zda je obsah článku / textu vhodné pro děti a mladistvé. Jakékoli jiné šíření, bez předchozí dohody, bude považováno za plagiátorství.


Přístup na stránky a ochrana osobních údajů


Přístup na stránky multitexts.com může být ze strany provozovatele webu úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů čtenářů ve smyslu zákonu o ochraně osobních údajů. Provozovatel se proto zavazuje s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou osobní údaje získávány. Provozovatel internetových stránek multitexts.com s daty bude vždy zacházet tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají. Přístup do sekce MultiTexts knihovny je pro čtenáře zdarma, předpokládá se však, že v průběhu roku 2021 bude přístup do této sekce zpoplatňen částkou 150Kč na 1 měsíc. O veškerých změnách bude provozovatel včas informovat na portálu multitexts.com


Závěrečná ustanovení


Pravidla používání webových stránek multitexts.com jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění těchto Podmínek užívání na internetové stránky multitexts.com Doplňovat, upravovat či měnit Podmínky užívání internetových stránek multitexts.com je oprávněn pouze provozovatel, tedy Martina Visingerová. Pokud dojde ke změně Podmínek užívání internetových stránek multitexts.com, bude o tom provozovatel neprodleně informovat na internetových stránkách multitexts.com Má se za to, že souhlas s novým zněním Podmínek vyjádří uživatel tím, že bude tyto webové stránky nadále používat. Tyto Podmínky jsou platné a účinné od 14. 02. 2021. Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.


Pokud s těmito podmínkami užívání nesouhlasíte, opusťte prosím tyto stránky a nadále je nepoužívejte.

 

Registrační formulář

Mějte přehled o novinkách

Děkujeme za odeslání!