Jak správně podat ruku

Aktualizováno: 21. 2. 2021

Jak správně podat ruku

Nejen v České republice je nejběžnějším způsobem pozdravení – podání ruky. Kdysi si lidé podávali ruce proto, aby dokázali, že v ruce nemají žádnou zbraň. A právě kvůli tomu se vyvinula etiketa podávání rukou.

Někteří lidé v práci podávají ruku i několikrát denně a tak je to pro mnohé činnost, kterou dělají automaticky. Patříte mezi ně? Napadlo Vás někdy, že podání rukou vyžaduje svá pravidla? A že pokud tato pravidla neznáte, uděláte na ostatní špatný dojem? Že ne? Tak si tedy ta základní pravidla pojďme shrnout nyní: ...

Jak správně podat ruku
.pdf
Download PDF • 75KB

How to shake hand in the right way

Not only in the Czech Republic the most common way of greeting someone is a handshake. Long ago people used to shake hands in order to show that they weren´t holding any weapon. And just on account of it the etiquette of handshake has been developed.

Some people shake hands at work even several times a day and thus it is an act they do automatically. Do you belong to those? Has it ever occurred to you that a handshake requires its rules? And that if you do not know those rules, you could be giving a wrong first impression? Hasn´t it? Then let’s sum up the basic rules now.

How to shake hand in the right way
.pdf
Download PDF • 75KB

Comment faire une bonne poignée de main

Non seulement en République tchèque, la manière la plus courante de saluer quelqu'un est la poignée de main. Il y a longtemps, les gens se serraient la main pour montrer qu'ils ne tenaient aucune arme. Et juste à cause de cela, l'étiquette de la poignée de main a été développée.

Certaines personnes se serrent la main au travail même plusieurs fois par jour et c'est donc un acte qu'elles font automatiquement. En faites-vous partie? Vous est-il déjà venu à l'esprit qu'une poignée de main exige ses règles? Et que si vous ne connaissez pas ces règles, vous pourriez donner une mauvaise première impression? N'est-ce pas? Alors résumons maintenant les règles de base.

Comment faire une bonne poignée de main
Download • 77KB

Cómo apretar la mano correctamente

No solo en la República Checa la forma más común de saludar a alguien es un apretón de manos. Hace mucho tiempo la gente solía apretarse la mano para demostrar que no portaba ningún arma. Y por eso se ha desarrollado la etiqueta del apretón de manos.

Algunas personas se apretan la mano en el trabajo incluso varias veces al día y, por lo tanto, es un acto que hacen automáticamente. ¿Pertenece a esos? ¿Se le ha ocurrido alguna vez que un apretón de manos requiere sus reglas? ¿Y que si no conoces esas reglas, podrías estar dando una primera impresión equivocada? ¿No es así? Entonces resumamos las reglas básicas ahora.

Cómo apretar la mano correctamente
.pdf
Download PDF • 75KB

4 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Překlady a podcasty do angličtiny, francouzštiny a španělštiny naleznete níže. Pálení čarodějnic Když se 30. dubna zeptáte Vašich českých kamarádů co budou večer dělat, neděste se, když Vám odpoví, že

Stavění a hlídání májky Česká tradice stavění májky je dnes oslavována již jen na vesnicích. Májka je strom, který má většinu kmene zbaveného kůry a větví. Pouze horní část stromu zůstává tak jak je.